63. คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

ข้อมูลตัวชี้วัด “คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง”

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ใน พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ยังคงลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากร้อยละ 94 ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี เท่ากับร้อยละ 96 และเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากร้อยละ 6 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก เท่ากับร้อยละ 4 โดยแหล่งน้ำทะเลที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มี 2 แหล่ง คือ บริเวณเกาะม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณทะเลแหวก จังหวัดกระบี่ สำหรับแหล่งน้ำทะเลที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก ได้แก่ บริเวณหน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35 ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อพิจารณา แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า สัดส่วนของคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงพอใช้ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2556 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2561 คุณภาพน้ำทะเลถือว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้น

 

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2561

 

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2561 (ต่อ)

 

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2561 (ต่อ)

 

หมายเหตุ:  การอ่านจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ ชื่อสถานี (กระจายชายฝั่ง) เครื่อง+/- หมายถึง การเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2560

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

 

แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศใน พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562